W dniu 24-05-2018 roku o godz. 10:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Franciszka Bielowicza 16 , 32-040 Świątniki Górne,  odbędzie się II licytacja ruchomości

Bez kategorii by

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 26C/6, 31-553 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2018 roku o godz. 10:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Franciszka Bielowicza 16 , 32-040 Świątniki Górne,  odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Suma oszacowania

Cena wywołania

1

Samochód ciężarowy KIA K2500, kolor granatowy, nr. rej. KR 9782T, nr VIN KNESE03325K045585, rok prod. 2005

1

14 000,00 zł

7 000,00 zł

*) cena za sztukę

Cena wywołania każdej ruchomości w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Na poleceniu przelewu należy wskazać ruchomości której dotyczy wpłata rękojmi.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego

Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Dokumentacja fotograficzna: