W dniu 07-09-2018 I licytacja domu jednorodzinnego, wykończonego i niezamieszkałego

Bez kategorii by

Sygn. akt KM 718/16


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu 07-09-2018 o godzinie 09:00 w sali nr B-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Masłomiąca, ulica Klonowa 17, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wykończonym i niezamieszkałym, objętej księgą wieczystą KR1S/00026984/6, z przypisanym do niej udziałem 1/85 części w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KR1S/00026891/7 obejmującym drogę dojazdową do nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1S/00026984/6.


Ww. nieruchomości stanowią całość gospodarczą, z uwagi na fakt, iż nieruchomość objęta księgą wieczystą KR1S/00026891/7 zapewnia dostęp nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1S/00026984/6 do drogi publicznej.


Ww. nieruchomości stanowią własność dłużników: Rojek Renata, Rojek Jacek.
Nieruchomość obj. KW KR1S/00026984/6 oszacowana jest na kwotę ………596.022,00 zł
Udział 1/85 części w nieruchomości obj. KW KR1S/00026891/7 oszacowany na kwotę…..10.178,00 zł


Łączna wartość praw do nieruchomości obj. KW KR1S/00026984/6 i udziału 1/85 części w nieruchomości obj. KW KR1S/00026891/7 oszacowana jest na kwotę …..606.200,00 zł

 

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę……454 650,00 zł. Postąpienie wynosi: 4 547,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania ww. nieruchomości tj. kwotę 60 620,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.


Nieruchomości można oglądać w dniu 27.08.2018 roku w godz. 13:00 – 13:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 30.08.2018 roku w godzinach otwarcia kancelarii tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 – 16:30. W ciągu 3 dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
2. Zgodnie z art.767§1 KPC na czynności komornika przysługuje skarga jak również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach – od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia – od daty, w której czynność powinna być dokonana (art.767§4 KPC). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.


  1. Operat 1 zob. Bez tytułu 1

  2. Operat 2 zob. Bez tytułu 2

  3. Dokumentacja fotograficzna: