Licytacja niezabudowanej nieruchomości w miejscowości Michałowice w dniu 5 kwietnia 2017 roku

Bez kategorii by
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:50 w sali nr B 104 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Michałowice oznaczona jako działka nr 813/26 , dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00023191/9.
Działka posiada szerokość 21 m oraz głębokość około 49m.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Groniecka Halina.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ……………………………………………..231.280,00 zł.
 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. kwotę 154.186,67 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 23.128,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
 
Nieruchomość można oglądać w dniu 23 marca 2017 roku w godz. 13:00 – 13:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 30 marca 2017 roku w godzinach otwarcia kancelarii tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00. W ciągu  3  dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dokumentacja fotograficzna:

Operat szacunkowy: