II Licytacja nieruchomości

Bez kategorii by

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu 12 czerwca 2015 roku o godzinie 15:15 sali nr 16Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie Plac Kościuszki 3a 32-200 Miechów odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Janikowice, obr.4, gmina Słomniki, powiat krakowski, województwo małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 104, o powierzchni 0,3870 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze KR1S/00026124/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika Piotra Jacher.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę …………………………………………………………………………300.789,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę….200.526,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 30.078,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika w Deutsche Bank PBC SAnr 69 1910 1048 2116 1380 8736 0001. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w dniu 1 czerwca 2015 roku w godz. 13:00 -13:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 8 czerwca 2015 roku w godzinach otwarcia kancelarii tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. W ciągu 3 dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miechowie Plac Kościuszki 3a 32-200 Miechów.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


 

kliknij ->tutaj<- aby zobaczyć dokumentacje fotograficzną
kliknij ->tutaj<- aby zobaczyć wyciąg z operatu