14 lipca 2017 r. II licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie ul. Moniuszki

Licytacje nieruchomości by

Sygn.akt KM 825/14 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu 14 lipca 2017 r. o godzinie 8:30 w sali nr B-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


D R U G A   L I C Y T A C J A


nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny położony w budynku znajdującym się w Krakowie przy ul. Moniuszki 2a oznaczony numerem 8 na II piętrze w budynku dwupiętrowej kamienicy, o powierzchni 83m2 składa się z 2 pokoi przechodnich, kuchni, łazienki i przedpokoju. Mieszkanie posiada balkon od strony kuchni. Okna lokalu wychodzą na róg ulicy Moniuszki i Beliny-Prażmowskiego.
Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00466537/2.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Kasprzyk-Szkaradek Małgorzata
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 519.900,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. kwotę 346.600,00 zł
Postąpienie wynosi: 3.466,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 51.990,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Nieruchomość można oglądać w dniu 4 lipca 2017 roku w godz. 10:30 – 10:45 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 6 lipca 2017 roku w godzinach otwarcia kancelarii tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30 – 16:30. W ciągu 3 dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

ASESOR                       KOMORNIK SĄDOWY

Małgorzata Gonet                     Jarosław Ziętara

POUCZENIE 1. Zgodnie z art. 305 Kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
2. Zgodnie z art.767§1 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Skarga przysługuje również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika. Skargę wnosi się do wskazanego Sądu w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach – od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia – od daty, w której czynność powinna być dokonana (art.767§4 KPC). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.Skarga na czynności komornika podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu skargi na rachunek bankowy sądu lub w formie znaków opłaty sądowej (art. 3, 9, 10 w zw. z art 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).


DOKUMENTACJA:

1.Operat szacunkowy : Moniuszki 2a

2. Dokumentacja fotograficzna:

moniuszki 2 moniuszki 3 moniuszki 1 moniuszki 3 moniuszki 2 moniuszki 1 moniuszki 1