I licytacja nieruchomości Kraków ul. Reduty

Bez kategorii by

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 867 k.p.c. w  związku z art. art. 1013 6 §1 k.p.c. że w dniu 6 sierpnia 2015 roku o godz. 14:00 w kancelarii komornika pod adresem ul. Wileńska 7B/3, 31-413 Kraków odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 191/100 i nr 191/131 położonej w Krakowie przy ul. Reduta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00263149/2;
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 191/90 położonej w Krakowie przy ul. Reduta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00273416/8;
3. niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 191/94 położonej w Krakowie przy ul. Jana Sabały i ul. Reduta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00305717/2;
4. niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 191/7 i nr 191/86 położonej w Krakowie przy ul. Reduta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00318536/3.

 

Ww. nieruchomości stanowią własność dłużnika Mastalerz Jolanta.

 

Cena oszacowana nieruchomości z pkt. 1 wynosi kwotę……………………………………………….23.080,00 zł.
Cena wywołania nieruchomości z pkt. 1 wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę……………… 17.310,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości :………………………….2.308,00 zł.

 

Cena oszacowana nieruchomości z pkt. 2 wynosi kwotę……………………………………………….. 10.500,00 zł.
Cena wywołania nieruchomości z pkt. 2 wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę…………………7.875,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości :………………………….. 1.050,00 zł.

 

Cena oszacowana nieruchomości z pkt. 3 wynosi kwotę………………………………………………….10.800,00 zł.
Cena wywołania nieruchomości z pkt. 3 wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę……………….8.100,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości …………………………1.080,000 zł.

 

Cena oszacowana nieruchomości z pkt. 4 wynosi kwotę………………………………………………..20.580,00 zł.
Cena wywołania nieruchomości z pkt. 4 wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę……………….15.435,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości…………………………….2.058,00 zł.

 

Nieruchomości można oglądać w dniu 23 lipca 2015 roku w godz. 14:00-14:15 zaś elaborat szacunkowy ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art.871 w zw. z art. 1013 6 §1 k.p.c.).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kliknij ->tutaj<- aby zobaczyć wyciąg z operatu

 

Komornik

Jarosław Ziętara