9 maja 2017 DRUGA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Licytacje ruchomości by

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 867 k.p.c. w  związku z art. art. 1013 6  §1 k.p.c. że w dniu 9 maja 2017 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem ul. Kordylewskiego 11/223, 31-542 Kraków odbędzie się:


DRUGA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


1. niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 191/100 i nr 191/131 położonej w Krakowie przy ul. Reduta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00263149/2;
2. niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 191/90 położonej w Krakowie przy ul. Reduta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00273416/8;
3. niezabudowanej  nieruchomości gruntowej  składającej się z działki nr 191/94 położonej w Krakowie przy ul. Jana Sabały i ul. Reduta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00305717/2;
4. niezabudowanej  nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 191/7 i nr 191/86 położonej w Krakowie przy ul. Reduta dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00318536/3.

Ww. nieruchomości stanowią własność dłużnika Mastalerz Jolanta.


 

Cena oszacowana nieruchomości  z pkt. 1 wynosi kwotę 23.080,00 zł.
Cena wywołania nieruchomości z pkt. 1 wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę 11.540,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj: 2.308,00 zł.


 

Cena oszacowana nieruchomości  z pkt. 2 wynosi kwotę 10.500,00zł.
Cena wywołania nieruchomości z pkt. 2  wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę 5.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj: 1.050,00 zł.


 

Cena oszacowana nieruchomości  z pkt. 3 wynosi kwotę 10.800,00 zł.
Cena wywołania nieruchomości z pkt. 3  wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę 5.400,00zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj: 1.080,000 zł.


 

Cena oszacowana nieruchomości  z pkt. 4 wynosi kwotę 20.580,00 zł.
Cena wywołania nieruchomości z pkt. 4  wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę 10.290,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj: 2.058,00zł.


 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
 

Nieruchomości można oglądać w dniu 27 kwietnia 2017 roku w godz. 14:00-14:15 zaś elaborat szacunkowy ww. nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art.871 w zw. z art. 1013 6  §1 k.p.c.). Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

DOKUMENTACJA – OPERAT

Operat szacunkowy-km-1074_14