29.04.2016 R. OBWIESZCZENIE O II TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – Kraków ul. Moniuszki 2A/8

Bez kategorii by

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu 29 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:30 w sali nr B-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Krakowie przy ul. Moniuszki 2A dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00466537/2.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Małgorzaty Kasprzyk-Szkaradek

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę …………………………………………………………………519.900,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę……….346.600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 51.990,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 20 kwietnia 2016 roku w godz. 11:00 – 11:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 25 kwietnia 2016 roku w godzinach otwarcia kancelarii tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. W ciągu 3 dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Opinia biegłego ——>pdf