– 28.02.2018 r. I licytacja lokalu, Kraków ul. Reduta 31/8 w Krakowie

Bez kategorii by

Sygn.akt KM 120/14

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu 28 luty 2018 roku o godzinie 13:50 w sali nr K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A


1. 1/20 części nieruchomości – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego nr 8, położonego w budynku przy ul. Reduta 31 w Krakowie, objętego księgą wieczystą nr KR1P/00317858/9, stanowiącej udział dłużnika Tomasza Myśliwiec,
2. 1/20 części nieruchomości – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego nr 8, położonego w budynku przy ul. Reduta 31 w Krakowie, objętego księgą wieczystą nr KR1P/00317858/9, stanowiącej udział dłużnika Grażyny Myśliwiec,
3. 18/20 części nieruchomości – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego nr 8, położonego w budynku przy ul. Reduta 31 w Krakowie, objętego księgą wieczystą
nr KR1P/00317858/9, stanowiącej udział dłużnika Dariusza Myśliwiec.


Cena oszacowana udziału z pkt. 1 wynosi kwotę………………………………………..16.645,00 zł.
Cena wywołania udziału z pkt. 1 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę. 12.483,75 zł.

Cena oszacowana udziału z pkt. 2 wynosi kwotę……………………………………….16.645,00 zł.
Cena wywołania udziału z pkt. 2 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę. 12.483,75 zł.

Cena oszacowana udziału z pkt. 3 wynosi kwotę……………………………………..299.610,00 zł.
Cena wywołania udziału z pkt. 3 w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę. 224.707,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania:
– udziału z pkt. 1 tj. kwotę 1.664,50 zł.
– udziału z pkt. 2 tj. kwotę 1.664,50 zł.
– udziału z pkt. 3 tj. kwotę 29.961,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać ułamkową część nieruchomości której dotyczy wpłata rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Nieruchomość można oglądać w dniu 22 luty 2018 roku w godz. 10:00 -10:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 22 luty 2018 roku w godzinach przyjęć stron tj.wtorek w godz. 11:00 – 17:00. W ciągu 3 dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności. Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
2. Zgodnie z art.767§1 KPC na czynności komornika przysługuje skarga jak również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach – od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia – od daty, w której czynność powinna być dokonana (art.767§4 KPC). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.


Operat szac.

Dok.fot.