Licytacja ruchomości 12-12-2017 roku o godz. 10:00 pod adresem: Kraków, ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4,

Licytacje ruchomości by

Sygnatura: KM 334/15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Kordylewskiego 11/223 31-542 Kraków na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2017 roku o godz. 10:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Tadeusza Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków, odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:

LP.

NAZWA RUCHOMOŚCI

ILOŚĆ

SUMA OSZACOWANIA

CENA WYWOŁANIA

1

Samochód Ford Escort KR 69398 rok prod. 1996

1

700,00 zł**

350,00 zł

2

Monitor kineskopowy Hyuandai

1

5,00 zł**

2,50 zł

3

Monitor kineskopowy Liftec

1

5,00 zł**

2,50 zł

4

Telewizor kineskopowy AIWA

1

10,00 zł**

5,00 zł

5

Drukarka HP deskjet 3820

1

10,00 zł**

5,00 zł

6

Magnetofon Unitra Finezja 5 – 551S

1

20,00 zł**

10,00 zł

7

Multicar z kompletem kluczyków

1

4 900,00 zł**

2 450,00 zł

8

Piaskarka wykonana częściowo sposobem gospodarczym

1

520,00 zł**

260,00 zł

9

Urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarka Nashautec 3527 td Deteline 04912000-97

1

280,00 zł**

140,00 zł

10

Jednostka komputera stacjonarnego

5

32,00 zł**

16,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Cena wywołania każdej ruchomości w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.
Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Od nabywcy który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
Opinia biegłego sądowego dotycząca ww. ruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.